วีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่า ให้คำปรึกษาการขอทำวีซ่า แบบมืออาชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

 

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี

2.รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด

-(รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใช้ขนาด 4.5×3.5 ซ.ม. พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กดดูตัวอย่างรูปถ่ายที่นี่

-(รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าอเมริกา ใช้ขนาด 5x5 ซ.ม. หรือ 2x2 นิ้ว พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี กดดูตัวอย่างรูปถ่ายที่นี่

-อังกฤษ UK ไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย (ยกเว้นผู้ที่ไม่สามาถถ่ายภาพในการทำ Biometric ได้ หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ จำเป็นต้องส่งรูปถ่ายด้วย)

3.หลักฐานการทำงาน

-กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน และ/หรือ ใบลา และ/หรือ สลิปเงินเดือน

-กรณีเจ้าของกิจการ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ พร้อมใบเสร็จเสียภาษีล่าสุด และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน

-กรณีเกษียณอายุ เอกสารการเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรัยรองการทำงานที่สุดท้าย หากไม่มีหรือเป็นแม่บ้าน อายุมากกว่า 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

4.หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่น หนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาทำการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และ รายงานผลการเรียนหรือทรานสคริป

5.ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯ

6.บัตรประชาชน

7.ทะเบียนบ้าน

8.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

9.หลักฐานทางการเงินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

10.กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์) ต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขต/อำเภอ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย ประกอบกับสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครองที่ให้คำยินยอม

 11.เอกสารใบปฏิเสธวีซ่าในอดีต (ถ้ามี)