รายละเอียดการชำระเงิน

 

ข้อมูลการชำระเงิน

 

 

 หากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งกลับทางไลน์ เพื่อติดต่อเซลล์

 

**หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี**

หมายเหตุ:

1. กรุณาชำระเงินตามวันที่และเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า

2. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเดินทาง/ชื่อและนามสกุลถูกต้องตามพาสปอร์ตทุกตัวอักษร หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการออกตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารอื่นๆ

3.ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว

4. กรณีลูกค้ามีการจองตั๋วภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่จองไว้กับทางบริษัท กรุณาแจ้งให้ทราบ หรือ เช็คเวลา/เที่ยวบินกับทางบริษัทก่อนการออกตั๋ว หากไม่แจ้งและมีข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี

5. หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับผู้ดูแลของทางบริษัททุกครั้ง