BT-ICE01_AY

ไอซ์แลนด์
โปรแกรม BT-ICE01_AY
รหัสทัวร์ BT-ICE01_AY
ระยะเวลาเดินทาง 12D10N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม
฿ 169,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ BT-ICE01_AY


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ• เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เมืองเรยาวิค
วันสอง อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้าพุร้อนไกเซอร์ • น้าตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์•
เมืองโบร์การ์เนส
วันสาม คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์• หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ• ภูเขาคีร์กจูเฟล • โบสถ์บลอนดู
ออสคิร์คย่า • เมืองอาคูเรย์ริ
วันสี่ ฮูซาวิก • น่ังเรอืชมวาฬอาร์คติก • โบสถ์ฮุซาวิก • โกดาฟอส • ชมเมืองอาคูเรย์ร
วันที่ห้า ทะเลสาบมีวัทน์ • สกูร์ตัสสตาไกการ์ • คึเวเรีย • น้าตกเดตตี้ฟอสส์• เอกิลสตาเดียร
วันที่หก ฮอฟท์• อุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล • พาท่านน่ังเรอืบนกลาเซียลากูน • ไดมอนด์ บีช •
สกาฟตาเฟล
วันที่เจ็ด วิก • หาดทรายด า • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้าแข็ง
วันที่แปด เดินชมถ้าน้าแข็งกลาเซียคัทล่า • กิจกรรมทัวร์ Super Jeep ชม Plane Wreck
วันที่เก้า น้าตกสโกรกาฟอส • น้าตกเซลจาลันด์ฟอส • บูลลากูน • เมืองเรยาวิค
วันที่สิบ น าคณะตรวจ RT-PCR • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา • เดอะซันโวยาจเจอร์• จุดชมวิวเพอร์
แลนพร้อมทานอาหารกลางวัน • อิสระเดินเล่นเมืองเรยาวิก
วันที่สิบเอ็ด ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เฮลซิงก
วันที่สิบสอง ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ


PROGRAM-BT-ICE01_AY


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
28/04/2022 09/05/2022 169,999 22,900 จอง
จอง
12/05/2022 23/05/2022 169,999 22,900 จอง
จอง
02/06/2022 13/06/2022 179,999 32,900 จอง
จอง
07/07/2022 18/07/2022 179,999 32,900 จอง
จอง
11/08/2022 22/08/2022 179,999 32,900 จอง
จอง
06/10/2022 17/10/2022 169,999 22,900 จอง
จอง